Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej

Opis projektu

Politechnika Białostocka – główny ośrodek naukowy wspierający rozwój regionu, podejmuje działania mające na celu inicjowanie przemian społeczno – gospodarczych Polski wschodniej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aby Uczelnia, dobrze spełniała swoje funkcje również musi iść z postępem technologicznym, przygotować odpowiednie pomieszczenia laboratoryjne, dostosować oraz uzupełnić swoje zaplecze badawczo – rozwojowe o nową wysokospecjalistyczną aparaturę,  z innowacyjnymi funkcjami, w myśl zasady, że „Innowacja generuje innowacje”. Służyć temu będzie realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej”, na realizację którego Politechnika Białostocka podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu wynosi 29 817 977,45 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 26 836 179,70 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa potencjału naukowo – badawczego Politechniki Białostockiej z udziałem trzech wydziałów Uczelni: Wydziału Mechanicznego, Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce oraz Wydziału Elektrycznego. Projekt przewiduje doposażenie, utworzenie nowych i modernizację istniejących laboratoriów, pracowni oraz stanowisk naukowo-badawczych, będących w dyspozycji tych wydziałów.

Na Wydziale Mechanicznym projekt zakłada modernizację części C budynków wydziału wraz z doposażeniem laboratoriów naukowych znajdujących się w dyspozycji Katedr i Zakładów. Zakres planowanych działań obejmuje:

 1. Remont i przebudowę pomieszczeń 418, 430, 522, 503, 504.
 2. Doposażenie w specjalistyczną aparaturę i oprogramowanie 12 laboratoriów w 15 pracowni badawczych oraz 7 stanowisk naukowo-badawczych:

Laboratorium Układów Mechatronicznych

 • pracownia maszyn wirnikowych łożyskowanych magnetycznie,
 • pracownia bezzałogowych aparatów latających (BAL),
 • pracownia diagnostyki maszyn wirnikowych.

 Laboratorium Surowców i Produktów Spożywczych

 • pracownia do badań właściwości termofizycznych, cieplnych i mechanicznych surowców i produktów spożywczych,
 • pracownia biologii i mikrobiologii surowców i produktów żywnościowych i paszowych.

Laboratorium Techniki Rolniczej i Leśnej

 • pracownia badań diagnostycznych,
 • pracownia niskoemisyjnych technik spalania.

Laboratorium Mechaniki Uszkodzeń

 • stanowisko do badań zmęczeniowych,
 • stanowisko do badań pól odkształceń.

Laboratorium Diagnostyki i Mechatroniki

 • pracownia badań diagnostycznych pojazdów,
 • pracownia badań symulacyjnych i mechatroniki,
 • pracownia badań układów pneumatycznych pojazdów.

Laboratorium Tribologii i Biotribologii

 • stanowisko do badań biotribologicznych,
 • stanowisko do badania odporności na zużycie ścierne powłok

Laboratorium Technik Wytwarzania

 • pracownia nowoczesnych technik wytwarzania

Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej - stanowiska:

 • mikroskop pomiarowy,
 • przenośne ramie pomiarowe

Laboratorium Nowoczesnych Materiałów i Technologii

 • pracownia Tworzyw Sztucznych,
 • pracownia Metalurgii proszków.

Laboratorium Biomechaniki

 • pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu

Laboratorium Chemii

 • pracownia Zaawansowanych Badań Fizykochemicznych

Laboratorium Techniki Cieplnej i Chłodnictwa

 • stanowisko do  Badań  Systemów Chłodniczych i  Klimatyzacyjnych.

 

Na Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce przewidziano:

 1. Pracownia fotodetekcji i komputerowej analizy obrazu,
 2. Pracownia entomologii,
 3. Pracownia ubocznych produktów leśnych,
 4. Pracownia monitoringu środowiska leśnego.

 

Na Wydziale Elektrycznym w ramach projektu planuje się utworzenie nowych i modernizację istniejących laboratoriów oraz pracowni będących w dyspozycji zakładu i katedr wydziału:

 

Poza konkretnymi wskaźnikami produktu i rezultatu projekt zakłada osiągnięcie następujących rezultatów miękkich – jakościowych:

 • wzrost prestiżu Politechniki Białostockiej jako Uczelni prowadzącej szeroką działalność naukowo – badawczą w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania podmiotów gospodarczych;
 • zwiększenie zainteresowania wśród podmiotów gospodarczych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań;
 • rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy;
 • poprawa warunków do rozwoju innowacji na terenie województwa podlaskiego;
 • zwiększenie konkurencyjności województwa podlaskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

 

Podsumowując powyższe działania szacuje się, iż liczba użytkowników po zrealizowaniu przez Beneficjenta wszystkich zamierzeń planowanych w ramach projektu będzie wyglądała następująco:

 • przedsiębiorstwa korzystające z usług utworzonych pracowni        19
 • przedsiębiorstwa korzystające z usług zmodernizowanych pracowni         3
 • przedsiębiorstwa korzystające z usług utworzonych laboratoriów  12
 • przedsiębiorstwa korzystające z usług zmodernizowanych laboratoriów    24
 • instytucje korzystające z zakupionej aparatury naukowo-badawczej          18
 • pracownicy naukowi korzystający z zakupionej aparatury naukowo - badawczej  85.

 

Kontakt

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45A
pokój nr 17B
Tel.: 85 746 97 64

Koordynator projektu:

Dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. nzw. w PB

Tel.: 85 746 92 52

e-mail: e.sajewicz@pb.edu.pl